Dentist/Orthodontist

La Grange photography © Bob Briskey