Starkey Chemical

La Grange photography © Bob Briskey